Contacta

 

“En compliment del RGPD 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes,  AULES D’EXTENSIO UNIVERSITARIA DELFI DALMAU I ARGEMIR els informa que és la Responsable de les dades  de caràcter personal que puguin constar en aquesta comunicació, essent la seva finalitat el compliment de la activitat social, estant degudament legitimada per a tal fi, i es compromet al compliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal, i a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat. A més, els informa que podran exercir els seus drets d’Informació, Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, així com els de Limitació, Portabilitat i Dret a l’Oblit, dirigint-se a aulescaldes@gmail.com